" ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ "

Saturday, June 4, 2011

      ಕೇ೦ದ್ರ ಸರಕಾರ ಬಾಬ ರಾಮ್ ದೇವ್ ಅವರನ್ನ ಬ೦ದಿಸುವ ಮೊಲಕ  ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ .ಯಾವುದೆ ಹೊರಾಟವನ್ನ ಪೊಲೀಸರ  ಮುಖಾ೦ತರ  ಹತ್ತಿಕ್ಕೂವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಯಾಗಿದೆ .ಇದು ಒ೦ದು ಅಪಯಾಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೊಚನೆಯಾಗಿದೆ.ಗಿ

No comments:

Post a Comment