" ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ "

Tuesday, July 30, 2013

    ಕೆ ಜಿ ಗೆ ಒಂದು ರೂ ಅಕ್ಕಿ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ 
ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ 
ಕಸಿದು  ಕೊಂಡವರೆ 
ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ ನಿಮಗೆ .
ಈ ನೆಲದ 
ನಿಜ ವಾರಸುದಾರರು ನಾವು 
ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ತಕ್ಕು
ನಾವೆ ಹಕ್ಕುದಾರರು 
ನೀವು ನೀಡುವ
ಕೆ ಜಿ ಗೆ ಒಂದು ರೂ ಅಕ್ಕಿ 
ಬಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲ 
ಅದು ನೀವು 
ಶತಮಾನಗಳಿಂದ 
ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಂದು ತೇಗಿದಕ್ಕೆ
ಕಟ್ಟುವ ದಂಡ . 
ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ನಿಮಗೆ 
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ 
ನಿಮ್ಮ ಅನುಕಂಪದ 
ಹಿಂದಿನ ಹುನ್ನಾರ 
ನಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು 
ನೀವು ಕಸಿದುಕೊಂಡ 
ಅಕ್ಷರ ,ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ,  ಸ್ವಾಭಿಮಾನ  
ಮಾತ್ರ 
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 
ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದೇವೆ 
ಸಮತೆಯ ಬೀಜ 
ಆಗ ನಾವು 
ನಿಡಲಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ 
ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ . 

No comments:

Post a Comment