" ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ "

Thursday, June 2, 2011

ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು

ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ,ಅ೦ತಿಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕದ ತಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ,ಅದು ಈನೆಲದ ಆಳದಿ೦ದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ತನ್ನ ಒಡಲೊಳಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊ೦ಡರೆ ಮಾತ್ರ  ಅದು ಅ೦ತಿಮ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾದ್ಯ.ಅ೦ತಹ  ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕ ತೆರೆದು ಕೊ೦ಡಿರುವುದು ಅದ್ಬುತ .

No comments:

Post a Comment