" ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ "

Wednesday, July 13, 2011

ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ .

ಮು೦ಬೈ ದಾಳಿ ಇಡಿ ಮನು ಕುಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಗುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿ .ಮು೦ಬೈ ಜನ ಇ೦ತವನ್ನ ದಿಟ್ಟ ತನದಿ೦ದ ಎದರಿಸುತ್ತಾರೆ .  ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ .

No comments:

Post a Comment