" ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ "

Monday, October 31, 2011

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ  ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದ ಶುಭಾಶಯಗಳು      

Monday, October 24, 2011

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ,ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯು ಸ೦ತಸ  ತರಲಿ , ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬದುಕು  ಸುಂದರ ಹಾಗು  ಸಮೃದ್ದ  ಗೊಳ್ಳಲಿ   .                                                                                                                    -                                                           -ಶಿವಪ್ರಸಾದ್  ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವರ್ಗ