" ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ "

Wednesday, January 9, 2013

ಪ್ರೀತಿ 

ಯಾಕೆ 
ಈ ಜನ
ಈ ಪರಿ 
ಪ್ರೀತಿಪ್ರೇಮದ
ಪರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ನಲಿಯುತ್ತಾರೆ
ಅವರನ್ನೆಮರೆತು
ಮರೆಯಾಗುವ ತನಕ
ಕಳೆ 
ಬರಹ 
ಆದರು 
ಶತ-ಶತಮಾನಗಳಿ೦ದ 
ಚಕ್ರ ಸುತ್ತುತ್ತಲೆ ಇದೆ 
ಅದರ ಸುತ್ತ
ಜಗದಸುತ್ತ
ಅದರದೆ ಧ್ಯಾನ
ಚಕ್ರವಾಕದ೦ತೆ. 
ಕಾಣೆಯಾದ ಕನಸುಗಳು
ಮರೆಯಾದ ಮಮತೆ 
ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿದ ಆತ್ಮರತಿ 
ಆದರು 
ಅದರದೆಆಲಾಪನೆ.
ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನ
ಕೆಡವಿ ಕೊಡವಿದರೆ
ಆಕಾಶದತು೦ಭಾ
ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು
ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು
ಅದು ಪ್ರೀತಿ 
. .

No comments:

Post a Comment