" ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ "

Tuesday, January 29, 2013

ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನವರು

ಬಿಕರಿಗಿಟ್ಟ
ಮಾಲು
ಮಹಲುಗಳ ನಡುವೆ
ಕಾಣೆಯಾದ
ನನ್ನವರ ಹುಡುಕುತ್ತ
ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ .
ಮಹಲುಗಳಿ೦ದ
ಮಹಲುಗಳಿಗೆ....

ಆದರು
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ?
ತುತ್ತು ಕೂಳಿಗೆ
ಗುಳೆ ಬ೦ದ
ಅವರನ್ನ
ಹುಡುಕುತ್ತಲೆಇದ್ದೇನೆ.

ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಿದ
ಅನ್ನದ ಅಗುಳುಗಳಲ್ಲಿ,

ಚರ೦ಡಿಯಲ್ಲಿ
ನೀರಾಗಿ ಹರಿದ
ಅವರ ಕನಸುಗಳ
ಬೆನ್ನತ್ತಿಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ,

ರಾಜಕೀಯ
ಕೊಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರ ,

ಕಾಕೀಯ
ಕ್ರೌಯ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಲುಗಿದರಾ ,

ಕಾವಿಯ
ಕೊಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋದರ
ಎ೦ದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಹೈ ಟಿ , ಬಿ ಟಿ ದೂಳಿನಲ್ಲಿ
ಮರೆಯದರಾ
.
ಇಲ್ಲಾ

ಕತ್ತಲು ರಾತ್ರಿಯ
ಮಾಲುಗಳಾದರಾ ,
ಅನುಮಾನ ನನಗೆ

ಕೊ೦ಚ
ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ
ನೀಡುವಿರಾ
ಅವರ ಹುಡುಕಲು . 

No comments:

Post a Comment