" ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ "

Saturday, July 23, 2011

ಯಾವಗ ಬರುವಿರಿ ಮಾರಿಸಿಸ್ ನಿ೦ದ .


ನಿವು ಯಾವಗ
ಬರುವಿರಿ ,
ಮಾರಿಸಿಸ್ ನಿ೦ದ
ನೂಡಿ 
ಇಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವುದು
ಗಣಿ ವರದಿ,
ದೂರವಾಣಿಯ ಕದ್ದಾಲಿಕೆಯ
ಭೂತ .
ಹೇದರ ಬೇಡಿ
ಸೊಮಣ್ಣನಿದ್ದಾನೆ ,
ದಾರಿ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ
ನೀವು ನು೦ಗಿದ
ರಾಜ ಕಾಲುವೆ ಬಳಿ...
ನೀವು ನುಗ್ಗಿಸಿದ
ಚರ೦ಡಿ ನೀರಿನಿ೦ದ
ತಲ್ಲಣ ಗೊ೦ಡಿರುವ
ಗಾಳಿ ಆ೦ಜನೇಯನ
ಕೈಯಲ್ಲಿ
ತಾಯಿತ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊ೦ಡರೆ
ನಿಮ್ಮ
ಅದು-ಇದು
ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲವೂ................?