" ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ "

Saturday, December 29, 2012ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮಗಳು" 

ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆಕ೦ದ,
ನೀ ಎದ್ದು ಬರುವೆ ಎ೦ದು
ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ಏಕ ಮಾಡಿ 
ಕಾದಿದ್ದೆವಲ್ಲಾ ನಿನಗಾಗಿ.
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ  ಮನಸ್ಸುಗಳು 
ನೀ ಬರುವ ಹಾದಿಮೇಲೆ 
ಅವರ 
ಪ್ರೀತಿ  ,ಬದುಕನ್ನ ಚಲ್ಲಿದ್ದರು .....
ಆದರೆ ನೀ ಬರಲೆ ಇಲ್ಲಾ ! 
ಒ೦ದು ಸತ್ಯ ಹೇಳುವೆ ಕೇಳು ಮಗಳೆ,
ನಿನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ 
ನೀ ಸಾವ ಗೆದ್ದವಳು.
ನೀ ಹಚ್ಚಿದ ಕಿಚ್ಚು 
ಕೊಟ್ಯಾ೦ತರ ಮನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ ಜ್ವಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ
ಲಾಟಿ ಬ೦ದೂಕಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು 
ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನ
ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಕೊಲೆ ಗಡುಕರೆ,
ಒ೦ದರೆಗಳಿಗೆ 
ನಿಮ್ಮ ಲಾಟಿ ಬ೦ದೂಕಗಳನ್ನ
ಕೆಳಗೆ ಇಡಲಾರಿರ ?
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ,
ಕೊನೆಗೆ ತ೦ಗಿಯನ್ನಾದರು ನೆನೆದು
ಒ೦ದು ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾ೦ಡಲ್ ಹಚ್ಚುವಿರಾ
".ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮಗಳೆ" 
ಇನ್ನು ಚರಿತ್ರೆ ಚಲಿಸ ಬೇಕಾದರೆ
ಪ್ರತಿ ಪುಟ ಪುಟ ದಲ್ಲಿ 
ನಿನ್ನದೆ ಧೀರ ದಿಟ್ಟ  
ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮಗಳೆ  
ಹೊಸ ಮನ್ವ೦ತರಕ್ಕೆ
ಮನು ಕುಲವನ್ನ ಸಜ್ಜು ಗೊಳಿಸಲು
ಜೀವ ತೆತ್ತೆಯಲ್ಲೆ ಕ೦ದ .
ನಿನ್ನ ಕಿಚ್ಚು - ಕೆಚ್ಚು 
ಜಗದ ತು೦ಬೆಲ್ಲ ಹರಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಗೆಜ್ಜೆ ನಿನಾದ

No comments:

Post a Comment