" ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ "

Saturday, May 21, 2011

 ಕರ್ನಾಟಕ ದ ರಾಜಕೀಯ ದ ಇಂದಿನ ಸ್ತಿತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌರವ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ಇಲ್ಲ  .ಜೊತೆಗೆ  ರಾಜಕಾರಣಿ ಅನ್ನಿಸಿದವರ   ನಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ    ಈ ಪರಿ  ಲಜ್ಜಗೆಟ್ಟ  ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ .

No comments:

Post a Comment