" ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ "

Tuesday, May 10, 2011

ನರೇಂದ್ರ ಶರ್ಮನ ವಿರುದ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹಗಾರರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯವೇ,  ಬದುಕು ಜಟಕಬಂಡಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮ ..ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ  .

No comments:

Post a Comment