" ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ "

Tuesday, August 28, 2012

ಮರ್ಯಾದ ಹತ್ಯೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದ ಹತ್ಯೆಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ .ಇದು ನಿಜಕ್ಕು ಅಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಆತ೦ಕ್ಕಕಾರಿ .

No comments:

Post a Comment