" ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ "

Saturday, June 30, 2012

ಬಹಳ ದಿನದಿ೦ದ ನಿಮ್ಮಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ,ಹೇಗಿರುವಿರಿ,ನಿಮ್ಮ ಬರಹ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪದೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ .

No comments:

Post a Comment