" ವಿಶಾಲವಾದ ಆಲದ ಮರ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ "

Tuesday, August 30, 2011

ಆತ್ಮೀಯರೆ ,ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗು ರ೦ಜಾನ್  ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಣಗೌರೀ  ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

No comments:

Post a Comment